KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1.  Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Stp Gıda San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanır ve işlenir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan yahut otomatik olmayan yollarla; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; Şirketimize iletilen müşteri bilgi, istek ve öneri formları, posta ve e-postalar; çağrı merkezi; Şirket internet sitesi; sosyal medya araçları; mobil uygulamalar; Kurumsal iletişim hesapları ve cihazları, Şirketimizin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler vb. muhtelif kanallar aracılığıyla gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.

Kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak işlenir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iv) kişisel verinin kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (vi) kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda veya Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartlar çerçevesinde; müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep/şikayetlerin takibi amacıyla işlenir.

Açık rıza beyanını onaylamanız halinde ise kişisel verileriniz pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün/hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ile reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin 3. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak grup şirketlerimize, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız kişi ve kuruluşlara (muhasebe, iş güvenliği, hukuk vb. konularda) ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir.

Açık rızanızı beyan etmeniz halinde ise kişisel verileriniz işbu metnin 3. maddesinin ikinci paragrafında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak grup şirketlerimize, bağlı ortaklıklarımıza, iştiraklerimize ve iş ortaklarımıza (reklam ve PR ajansları) aktarılabilir.

5. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Şirketimiz, Kanun uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca; (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) Yukarıda belirtilen (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talep ve başvurularınızı Şirketimize yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, mobil imza yahut Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletebilirsiniz.

Geri Bildirim

Sepetinizde (0) ürün var

Toplam
0.00